Saturday, February 23, 2019

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Ψύξη στο απόλυτο μηδέν. Ακίνητος. Ζωντανός!


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2019-02-23]: Οι φυσικοί του Πανεπιστημίου της Βασιλείας κατάφεραν να ψύξουν ένα νανοηλεκτρονικό τσιπ σε θερμοκρασία χαμηλότερη από 3 millikelvin. Οι επιστήμονες από το Τμήμα Φυσικής και το Ελβετικό Ινστιτούτο Νανοεπιστημών (Swiss Nanoscience Institute) έθεσαν αυτό το ρεκόρ σε συνεργασία με συναδέλφους από τη Γερμανία και τη Φινλανδία. Χρησιμοποίησαν μαγνητική ψύξη για να ψύξουν τις ηλεκτρικές συνδέσεις καθώς και το ίδιο το τσιπ. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Applied Physics Letters. [1] Προσπαθούμε να φτάσουμε στο σημείο όπου δεν είναι ανιχνεύσιμη καμία κίνηση. Για να εξερευνήσουμε ενδιαφέροντα φαινόμενα. Επειδή ο Κόσμος αρχίζει να κινείται όταν δεν είναι δυνατή καμία κίνηση. Το σύμπαν αρχίζει να αναπνέει όταν το απόλυτο κρύο και κενό έχει εξαπλωθεί παντού. Είναι εκεί, στο απόλυτο σκοτάδι, που το φως γεννιέται. Κοίτα ξανά! Τι είναι αυτές οι κραυγές; Τι είναι αυτό το φως; Γεια σου όμορφο μωράκι! Καλώς ήρθες!

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…

Philosophy Wire: Cooling to absolute zero. Motionless. Alive!


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2019-02-23]: Physicists at the University of Basel have succeeded in cooling a nanoelectronic chip to a temperature lower than 3 millikelvin. The scientists from the Department of Physics and the Swiss Nanoscience Institute set this record in collaboration with colleagues from Germany and Finland. They used magnetic cooling to cool the electrical connections as well as the chip itself. The results were published in the journal Applied Physics Letters. [1] We try to reach the point where no motion is detectable. In order to explore interesting phenomena. Because the cosmos starts moving when no movement is possible. The universe starts breathing when the absolute cold and void has spread everywhere. It is there, in the absolute darkness, that the light is born. Look again! What are those screams? What is that light? Hello you beautiful baby! Welcome!

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…

Tuesday, February 19, 2019

Philosophy Wire: Speaking. Understanding. Accepting. Silence.


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2019-02-19]: A group of researchers has developed a new method for dialogue systems. This new method, lexical acquisition through implicit confirmation, is a method for a computer to acquire the category of an unknown word over multiple dialogues by confirming whether or not its predictions are correct in the flow of conversation. [1] We all understand the meaning of words from what we are taught. And from what we hear. We then accept that meaning and get on with our lives. But this is not what makes us special. A computer can do that. What makes us special is our ability to question what we learn. To question the meaning of the words we understand. And to speak with no words at the end. Because in essence, we do not understand anything. And only accepting it makes us wise. In the beginning there was Logos. Which meant nothing at all. And everything at the same time…

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Ομιλία. Κατανόηση. Αποδοχή. Σιωπή.


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2019-02-19]: Μια ομάδα ερευνητών έχει αναπτύξει μια νέα μέθοδο για συστήματα διαλόγου. Αυτή η νέα μέθοδος, η λεξική απόκτηση μέσω σιωπηρής επιβεβαίωσης, είναι μια μέθοδος για έναν υπολογιστή να βρει την κατηγορία μιας άγνωστης λέξης πάνω από πολλαπλούς διαλόγους επιβεβαιώνοντας εάν οι προβλέψεις του είναι σωστές στη ροή της συζήτησης. [1] Όλοι μας καταλαβαίνουμε την έννοια των λέξεων από αυτό που διδασκόμαστε. Και από αυτό που ακούμε. Μετά αποδεχόμαστε αυτό το νόημα και συνεχίζουμε με τη ζωή μας. Αλλά δεν είναι αυτό που μας κάνει ιδιαίτερους. Και ένας υπολογιστής μπορεί να το κάνει αυτό. Αυτό που μας κάνει ξεχωριστούς είναι η ικανότητά μας να αμφισβητούμε αυτά που μαθαίνουμε, να αμφισβητούμε το νόημα των λέξεων που καταλαβαίνουμε. Και να μιλήσουμε χωρίς λόγια στο τέλος. Διότι ουσιαστικά δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Και μόνο η αποδοχή της άγνοιας μας, μας κάνει σοφούς. Στην αρχή υπήρξε ο Λόγος. Και δεν σήμαινε τίποτα απολύτως. Και τα πάντα την ίδια στιγμή…

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…

Friday, February 15, 2019

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Προσομοίωση εγκεφάλου. Βελτίωση της μνήμης. Ενισχύοντας τους φραγμούς.


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2019-02-15]: Τα ευρήματα μιας έρευνας είναι το πρώτο παράδειγμα της ηλεκτρικής διέγερσης εγκεφάλου σε ανθρώπους η οποία δίνει μια ώθηση στη μνήμη για συγκεκριμένα γεγονότα, η οποία διαρκεί μέχρι την επόμενη ημέρα. [1] Φαίνεται λογικό. Όσο περισσότερο ενισχύεις ένα φράγμα, τόσο ισχυρότερο γίνεται. Αλλά είναι καταρχάς (και καταρχήν) η ύπαρξη του εμποδίου κάτι καλό; Η αποδοχή του κόσμου εμποδίζεται ουσιαστικά από μια ισχυρή μνήμη. Η γνώση του σύμπαντος εμποδίζεται από τη γνώση. Μόνο ένα παιδί μπορεί να αγαπήσει πραγματικά. Μόνο ένας ανόητος μπορεί να καταλάβει τα πάντα. Ένας τρελός να αμφισβητήσει το ο,τιδήποτε. Χρειάζεται ένας άνθρωπο χωρίς αναμνήσεις, για να θυμηθεί ποιος είναι πραγματικά χωρίς αυτές…

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...