Wednesday, May 23, 2018

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Επιγενετικές αναμνήσεις. Εμπειρία «εκτός» του εαυτού σου. Αντιστρέφοντας τις ερωτήσεις.


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2018-05-23]: Οι ερευνητές ανακάλυψαν τώρα ότι οι περιβαλλοντικές γενετικές αλλαγές μπορούν να μεταβιβαστούν ακόμα και σε βάθος 14 γενεών σε ένα ζώο - το μεγαλύτερο διάστημα που παρατηρήθηκε ποτέ σε ένα πλάσμα, στην περίπτωση αυτή μια δυναστεία των νηματωδών του C. elegans (roundworms). [1] Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο "περιβάλλον" και σε εμάς; Ποια είναι τα όρια μεταξύ του "εαυτού" και των "άλλων"; Φαινομενικά ηλίθια ερωτήματα δείχνουν πάντα το δρόμο για τη λύση μεγάλων φιλοσοφικών προβλημάτων. Και όλες αυτές οι ερωτήσεις έχουν λυθεί από την Harmonia Philosophica. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι ακριβώς μπροστά στα μάτια μας: Είμαστε τυφλοί στον προφανή ρόλο του περιβάλλοντος μόνο επειδή το έχουμε ορίσει ως κάτι διαφορετικό από εμάς. Πώς μπορεί ο,τιδήποτε βιώνεις να είναι έξω από εσένα; Αυτό που είναι εντυπωσιακό εδώ δεν είναι το ότι κάποιες επιγενετικές αλλαγές περνάνε σε επόμενες γενιές. Αυτό που είναι πραγματικά εντυπωσιακό είναι το πως κάποιες τέτοιες αλλαγές μπορεί να ΜΗΝ περάσουν σε επόμενες γενιές. Αντέστρεψε την ερώτηση και θα έχεις το ίδιο ερώτημα αλλά χωρίς τα δόγματα από τα οποία ξεκίνησες. Και θα δεις ξεκάθαρα πως όλα όσα ρωτάς είναι πράγματα που (νομίζεις ότι) τα ξέρεις...

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…

Philosophy Wire: Epigenetic memories. Experiencing “outside” yourself. Reversing the questions.


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2018-05-23]: Researchers have now discovered that environmental genetic changes can be passed down for a whopping 14 generations in an animal – the largest span ever observed in a creature, in this case being a dynasty of C. elegans nematodes (roundworms). [1] What is the difference between the “environment” and us? What are the boundaries between the “self” and the “others”? Seemingly stupid questions always show the road to the solution of great philosophical problems. And these questions have all been solved by Harmonia Philosophica. What we need to see is right in front of our eyes: We are blind to the obvious role of the environment only because we have defined it as something different than us in the first place. How can anything you experience be “outside” you? What is impressive here is not the fact that epigenetic changes pass over to future generations. What is really impressive is that a change from the environment may NOT be passed over to future generations. Reverse the question and you will have the same question but without the dogmas from which you started in the first place. And you will clearly see that what you ask are things which you (think you) know...

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…

Saturday, May 19, 2018

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Κοσμικότητα. Αγνωστικισμός. Το ίδιο με τον "Αθεϊσμό". Τα χίλια πρόσωπα του διαβόλου...


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2018-05-19]: Από τον «αθεϊσμό» και την έννοια του «κοσμικού» στον «αγνωστικισμό» και τον «ανθρωπισμό», οι άνθρωποι συνεχίζουν να εφευρίσκουν νέους όρους για να περιγράψουν την απέχθεια τους για τη θρησκεία με έναν τρόπο που δεν είναι ανοιχτά προσβλητικός ή δεν είναι σαφώς κατανοητός. [1] Νεολογισμοί για να κρύψουν την ανοιχτή αντίθεση τους προς την καλοσύνη που αντιπροσωπεύει ένας Άνθρωπος που ήρθε στη Γη για να θυσιάσει τον εαυτό Του για μας. Από την άλλη πλευρά, το όνομα του "αντιπάλου" δεν αλλάζει: ο Χριστιανισμός είναι πάντα εδώ και θα είναι πάντα εδώ. Το φως δεν χρειάζεται να κρυφτεί από τίποτα. Είναι το σκοτάδι που δημιουργεί σκιές. Είναι ο διάβολος αυτός που πρέπει να μεταμφιεστεί σε χίλια πρόσωπα για να μην δείξει το αληθινό του...

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…

Philosophy Wire: Secularism. Agnosticism. The same as “Atheism”. The thousand faces of the devil…


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2018-05-19]: From “atheism” and “secularism” to “agnosticism” and “humanism”, people have been inventing new terms to describe their distaste for religion in a way it is not openly offensive or not clearly understandable. [1] Neologisms to hide their open opposition to the goodness represented by a Man who came to Earth to sacrifice Himself for us. On the other hand, the name of the “opponent” does not change: Christianity is always here and will always be here. The light does not need to hide from anything. It is the darkness which creates shadows. It is the devil he who needs to disguise himself in million faces so as not to show his true one…

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…

Tuesday, May 15, 2018

Algorithms. Origami. Producing anything from anything…


A new algorithm generates practical origami paper-folding patterns to produce any 3-D structure. [1] Anything can be produced from anything. Under the right circumstances and with the proper process everything is possible. We need algorithms to prove that or else we do not believe it. And yet we are here. Believing – at a philosophical level at least – that we can accomplish everything… But in our everyday life we forget that. We like being and looking logical. Mainly because we are cowards… Look at the origami. You have already solved it. Don’t be afraid.

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...