Tuesday, March 19, 2019

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Σκόνη. Κοσμικό dasein. Η φωτιά της ύπαρξης.


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2019-03-19]: Η σκόνη είναι παντού - όχι μόνο στη σοφίτα σας ή κάτω από το κρεβάτι σας, αλλά και στο διάστημα. Οι εργασίες μιας ομάδας κοσμοχημικών του Carnegie που δημοσιεύτηκε από την Science Advances αναφέρουν αναλύσεις πλούσιων σε άνθρακα κόκκων σκόνης που εξήχθησαν από μετεωρίτες, που δείχνουν ότι οι κόκκοι αυτοί σχηματίστηκαν στα απομεινάρια από ένα ή περισσότερα σουπερνόβα τύπου ΙΙ περισσότερο από δύο χρόνια μετά την έκρηξη των αστεριών. Αυτή η σκόνη εκτοξεύτηκε στο διάστημα για να ενσωματωθεί τελικά σε νέα αστρικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένου και του δικού μας. [1]

Κάθεσαι μόνος. Κοιτώντας τριγύρω σου.
Παρακολουθώντας τους κόκκους σκόνης.
Καθώς χορεύουν απερίσκεπτα στο φως του ήλιου.

Γεννήθηκαν σε έναν μακρινό γαλαξία. Μέσα στην οργή κοσμικών εκρήξεων. Τώρα κάθονται στο σαλόνι σου. Πρόσεξε να μην τους υποτιμήσεις.

Η φωτιά τους καίει ακόμα...

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…

Philosophy Wire: Dust. Cosmic dasein. Fire of existence.


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2019-03-19]: Dust is everywhere - not just in your attic or under your bed, but also in outer space. Work from a team of Carnegie cosmochemists published by Science Advances reports analyses of carbon-rich dust grains extracted from meteorites that show that these grains formed in the outflows from one or more type II supernovae more than two years after the progenitor stars exploded. This dust was then blown into space to be eventually incorporated into new stellar systems, including in this case, our own. [1]

Sitting alone. Looking around.
Watching the dust specks.
As they dance recklessly in the sun light.

Born in a distant galaxy they were. Within the rage of cosmic explosions. Now sitting in your living room. Be careful not to misjudge them.

Their fire is still burning...

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…

Friday, March 15, 2019

Philosophy Wire: Analyzing data. Finding meaning. Sensing with the heart.


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2019-03-15]: A study provides one of the first looks inside the infant's brain to show where the sense of touch is processed - not just when a baby feels a touch to the hand or foot, but when the baby sees an adult's hand or foot being touched, as well. Researchers say these connections help lay the groundwork for the developmental and cognitive skills of imitation and empathy. [1] We analyze data and we believe this actually means something. But nothing means anything. Unless we say so. The touch itself is void of any meaning; touch a child and it may laugh, or cry. Depending on many things; the love it has received from its parents being one of them. We analyze the “processing” of senses, but we are too afraid to ask who does that “processing”. Too afraid to listen to that voice inside our head. “There is nothing here. Just you”, it whispers. “It is not me who senses anything. It is your heart”. Mom…

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Αναλύοντας δεδομένα. Βρίσκοντας νόημα. Αισθανόμενος με την καρδιά.


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2019-03-15]: Μια μελέτη παρέχει ένα παράθυρο στο εσωτερικό του εγκεφάλου των βρεφών για να δούμε πού επεξεργάζεται η αίσθηση της αφής - όχι μόνο όταν ένα μωρό αισθάνεται ένα άγγιγμα στο χέρι ή στο πόδι, αλλά και όταν το μωρό βλέπει το χέρι ή το πόδι ενός ενήλικα να αγγίζεται. Οι ερευνητές λένε ότι αυτές οι συσχετίσεις βοηθούν να τεθούν τα θεμέλια για τις αναπτυξιακές και γνωστικές δεξιότητες της μίμησης και της συμπάθειας. [1] Αναλύουμε δεδομένα και πιστεύουμε ότι αυτό σημαίνει κάτι στην πραγματικότητα. Αλλά τίποτα δεν σημαίνει τίποτα. Εκτός αν το λέμε εμείς. Η ίδια η αίσθηση της αφής είναι κενή οποιασδήποτε σημασίας. Άγγιξε ένα παιδί και μπορεί να γελάσει ή να κλάψει. Ανάλογα με πολλά πράγματα, όπως η αγάπη που έλαβε από τους γονείς του για παράδειγμα. Αναλύουμε την "επεξεργασία" των αισθήσεων, αλλά είμαστε πολύ φοβισμένοι να ρωτήσουμε ποιος κάνει αυτή την "επεξεργασία". Φοβόμαστε να ακούσουμε αυτή τη φωνή στο κεφάλι μας. "Δεν υπάρχει τίποτα εδώ. Μόνο εσύ", ψιθυρίζει. "Δεν είμαι εγώ που αισθάνεται. Είναι η καρδιά σου". Μαμά…

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…

Monday, March 11, 2019

Philosophy Wire: Changing our genes. Being human without them.


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2019-03-11]: After three decades of hopes tempered by setbacks, gene therapy - the process of treating a disease by modifying a person's DNA - is no longer the future of medicine, but is part of the present-day clinical treatment toolkit. [1] We celebrate the curing of diseases. We fantasize about beating death. And yet, we are alive only because we do die. Look at you. Knowing that one day you will perish. And yet, feeling that it doesn’t matter. There you go. Without CRISPR. You just made your genes disappear…

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...