Friday, August 15, 2319

Wednesday, October 20, 2021

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Βλέποντας. Χωρίς να κοιτάζεις…

Photo by 鑫 王 from Pexels

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2021-10-20]: Οι ερευνητές έχουν εντοπίσει πώς ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι σε θέση να προσδιορίσει τις ιδιότητες ενός συγκεκριμένου αντικειμένου χρησιμοποιώντας καθαρά στατιστικές πληροφορίες. Ο εγκέφαλός μας έχει τη δυνατότητα να σπάσει τη συνεχή ροή των πληροφοριών που λαμβάνουν από τις αισθητηριακές μας εισόδους σε ξεχωριστά κομμάτια. Ένας πορτοφολάς είναι σε θέση να ερμηνεύσει την ακολουθία των μικρών κοιλοτήτων στα δάχτυλά του ως μια σειρά από καλά καθορισμένα αντικείμενα σε μια τσέπη ή τσάντα, ενώ το οπτικό σύστημα του αγοραστή είναι σε θέση να ερμηνεύσει τα φωτόνια ως αντανακλάσεις του φωτός από τα αντικείμενα στο παράθυρο. Η ικανότητά μας να εξαγάγουμε ξεχωριστά αντικείμενα από γεμάτες με πολλά δεδομένα σκηνές μόνο από την αφή ή την όραση και να προβλέψουμε με ακρίβεια πώς θα νιώσουμε με βάση το πώς φαίνονται ή πώς φαίνονται με βάση το πώς τα νιώθουμε, είναι κρίσιμο στοιχείο για το πώς αλληλεπιδρούμε με τον κόσμο. [1]

Κλείσε τα μάτια σου και ο Κόσμος θα εξαφανιστεί.
Πιστεύεις πραγματικά ότι εξαφανίστηκε;
Πραγματικά δεν βλέπεις τίποτα.
Μέχρι τη στιγμή που θα το αποφασίσεις.
Λίγο πριν αισθανόμασταν τον κόσμο, γελούσαμε σαν παιδιά...

Δεν μπορούμε να δούμε τίποτα.
Και τι καλύτερη απόδειξη για το ότι δεν υπάρχει τίποτα να δούμε.
Από το γεγονός ότι βλέπουμε τα πάντα;

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…

Philosophy Wire: Seeing. Without seeing…

Photo by Jorge Fakhouri Filho from Pexels

Philosophy Wire by Spiros Kakos [2021-10-20]: Researchers have identified how the human brain is able to determine the properties of a particular object using purely statistical information. Our brain has the ability to break up the continuous stream of information received by our sensory inputs into distinct chunks. A pickpocket is able to interpret the sequence of small depressions on his fingers as a series of well-defined objects in a pocket or handbag, while the shopper's visual system is able to interpret photons as reflections of light from the objects in the window. Our ability to extract distinct objects from cluttered scenes by touch or sight alone and accurately predict how they will feel based on how they look, or how they look based on how they feel, is critical to how we interact with the world. [1]

Close your eyes and the cosmos will disappear.
Do you really believe that it did?
You really don't see anything.
Until the moment you decide to.
Well before we sensed the cosmos, we laughed as children…

We can't see anything.
And what best proof that there is nothing to see.
Than the fact that we see everything?

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…

Saturday, October 16, 2021

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Τιμωρώντας τα παιδιά… Αλαζονικοί ενήλικες…

Photo by Steve Johnson from Pexels

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2021-10-16]: Τα παιδιά ηλικίας τριών ετών είναι πρόθυμα να τιμωρήσουν την κακή συμπεριφορά των άλλων, ακόμη και με προσωπικό κόστος, σύμφωνα με νέα μελέτη των ερευνητών ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Η έρευνα χτίζει πάνω στα ευρήματα αυξανόμενων ενδείξεων ότι οι άνθρωποι διακρίνουν μεταξύ σωστού και λάθους σε πολύ νεαρή ηλικία και είναι πρόθυμοι να πληρώσουν ένα προσωπικό κόστος για να ενθαρρύνουν τη θετική συμπεριφορά σε άλλους. [1]

Αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να επιβάλλουμε τάξη.
Θεωρούμε καθήκον μας να είμαστε καλοί και σωστοί.

Αλλά σε ένα κόσμο κενό, πώς θα μπορούσε αυτό να έχει νόημα;

Όχι, δεν έχεις τη δύναμη να τιμωρήσεις.
Πώς θα μπορούσες ούτως ή άλλως;
Κι όμως, είσαι εδώ.
Αισθανόμενος ότι έχεις την εξουσία να τιμωρήσεις...

Πιστεύοντας σε αυτό. Ίσως ακριβώς επειδή δεν πρέπει να είναι εκεί εξ' αρχής!

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…

Philosophy Wire: Punishing children… Arrogant adults…

Photo by FOX from Pexels

Philosophy Wire by Spiros Kakos [2021-10-16]: Children as young as three years old are willing to punish others' bad behavior, even at personal cost, finds a new study by psychology researchers at New York University. The work adds to growing evidence that human beings distinguish between right and wrong at a very young age and are willing to pay a personal cost to encourage positive behavior in others. [1]

We feel obliged to impose order.
We feel a duty to be good and nice.

But in a cosmos void of everything, how could this make any sense?

No, you do not have the power to punish.
How could you anyway?
And yet, here you are.
Sensing that power to punish…

Believing in it. Perhaps exactly because it shouldn’t be there in the first place!

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...