Thursday, December 13, 2018

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Τέχνη. Dasein.


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2018-12-13]: Μια ακρίδα βρέθηκε μέσα στο χρώμα ενός διάσημου πίνακα. [1] Σίγουρα ένα περίεργο και αστείο θέμα. Αλλά κοίτα ξανά τον πίνακα. Υπάρχει κάτι περισσότερο από μια μικρή ακρίδα μέσα σε αυτόν. Υπάρχει ο Ήλιος. Υπάρχει ο ζωγράφος. Υπάρχει η Γη. Υπάρχει ευτυχία και θλίψη. Υπάρχουν δάκρυα και γέλιο. Κοιτάξε ξανά… Όλα είναι σε εκείνο τον πίνακα… Ο ίδιος ο ζωγράφος. Και όλοι όσοι είδαν τον πίνακα και το θαύμασαν. Ολόκληρος ο κόσμος είναι μέσα σε αυτόν τον πίνακα. Τα αστέρια και οι γαλαξίες. Όπως ήταν εκείνη την ημέρα που φτιάχτηκε. Ο ήλιος, ο Δίας και ο Κρόνος. Όλοι παρακολούθησαν το αριστούργημα να ζωντανεύει. Όλοι κοίταζαν με δέος. Όλοι τους ενέκριναν. Και όπως ο Κρόνος έφαγε τα παιδιά του, αυτός ο πίνακας έχει καταβροχθίσει όλη την ύπαρξη σε μια μόνο στιγμή. Είναι όλα εκεί. Δες πέρα από το χρώμα. Όχι, όχι την ακρίδα. Κοίτα τον ζωγράφο να χαμογελάει. Νιώσε τον. Τη στιγμή εκείνη δεν ήταν ζωγράφος. Ήταν Θεός. Βάζοντας τον εαυτό του στον καμβά.

ΥΓ. Ακόμα και ένα κρεμμύδι αμέσως μόλις κοπεί…

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…

Philosophy Wire: Art dasein…


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2018-12-13]: A grasshopper was found inside the paint of a famous painting. [1] Surely a weird and funny matter. But look again at the painting. There is more than a small grasshopper inside it. There is the Sun. There is the painter. There is Earth. There is happiness and sorrow. There are tears and laughter. Look again… Everything is in that painting… The painter himself. And all those who saw the painting and admired it. The whole universe is inside that painting. The stars and the galaxies. As they were that day when the painting came to be. The Sun, Jupiter and Saturn. They all watched the masterpiece come to life. They all stared in awe. They all approved. And as Cronus ate his children, this painting has devoured all existence in a single moment. It is all there. See beyond the paint. No, not the grasshopper. Look at the painter smiling. Feel him. At that very moment he was not a painter. He was God. Putting himself on the canvas.

PS. Even an onion right after it was cut…

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…

Monday, December 10, 2018

Philosophy in a sip (of espresso)…


Philosophy in a sip 

Learn about one philosopher or a philosophical movement in 3 seconds!
Learn for a philosopher in a sip of coffee; or tea!

This article contains brief one or two-sentence descriptions of the philosophy produced by great philosophers or by important philosophical movements. Note that this is a very personal view and should not be treated as a bibliographical reference, but mainly as a spark for fruitful debate and thinking.


Kant

A priory knowledge. Analytic and synthetic judgements. Our ability to examine metaphysical questions is limited by our empirical knowledge. Metaphysics is possible, but synthetic a priori principles can be established only within the limited domain of sensible experience. Our morality is defined by an internal sense of duty.


Post-modernism

Question everything. Question whether science can answer to everything. There is no method. Be crazy. There is no unique explanation of the world. Writer's death.


Modernism

Materialize the philosophy of enlightenment.


Enlightenment

Free individual. State. End of religion. Faith in science and logic.


Descartes

Duality of spirit and matter. I think therefore I am. Every position can be defended with arguments. Only existence is certain.


Kierkegaard

Agony of existence. Leap of faith.


Plato

Existence of truth.


Aristotle

Logic as a tool.


Heidegger

What is Is? Return to the basic questions.


Nietzsche

Philosophy of the irrational. Questioned both religion and science. Tried to look into the eyes of the abyss.


Shestov

I believe because it is irrational.


Harmonia Philosophica

The only way to think is via non-thinking. Silence conveys more than Logos.


Socrates

You know nothing. Just know thyself.


Christianity (as a philosophy)

Die before you die, so that you won't die.


Atheism (as a philosophy)

Everything is random. There is no meaning in the cosmos.


Scientism

The belief that science will one day know all.


Gödel

The murderer of scientism. Science cannot prove everything based on specific axioms. There is no time.


Hume

Deduction is limited as a tool to discover the truth.


Bertrand Russell

Not a philosopher.


Berkeley

A tree does not make a sound in an empty forest.


Modern civilization (21st century)

I want to go out and have fun! Philosophy (and my self) frightens me.


Levi Strauss

Primitive is not less evolved than modern.


Parmenides

Everything is One. All we see is an illusion.


Heraclitus

War is the father is everything. Listen to the thunder.


Materialism

Everything is matter. (Modern science: what is matter?)


Dualism

Matter and spirit exist separately in the cosmos.


Relativism

Everything is relative. There is no objective truth when it comes to ethics. Otherwise known as the «basis for the demise of today's modern civilization».


Rousseau

Be aware of science. It makes man unethical.


Wittgenstein

Man must be awaken to wonder. Science tends to get him to sleep again. The meaning of the cosmos lies outside of it. The things we cannot talk about are the most important ones.


Phenomenology

Try to see beyond the veil of the phenomena. (As if any other philosophy claims that it starts only on the surface of the phenomena)


Any philosopher

Had his own opinion. Have yours!

Φιλοσοφία σε μια γουλιά (κρασιού)…


Η φιλοσοφία σε μια γουλιά.

Μάθε για κάποιον φιλόσοφο ή ένα φιλοσοφικό ρεύμα σε 3 δευτερόλεπτα!
Μάθε για έναν φιλόσοφο σε μια γουλιά καφέ!

Αυτό το κείμενο περιέχει τη σύνοψη της φιλοσοφίας μεγάλων φιλοσόφων ή σημαντικών φιλοσοφιών κινημάτων σε μια ή δύο προτάσεις. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως βιβλιογραφική αναφορά, αλλά ως έναυσμα γόνιμου διάλογοι και σκέψης.


Καντ

A priory γνώση. Η δυνατότητα να εξετάζουμε μεταφυσικά ζητήματα έχει όριο την εμπειρία μας. Η ηθική μας καθορίζεται από μια εσωτερική αίσθηση καθήκοντος.


Μεταμοντερνισμός

Αποδόμηση των πάντων. Αμφισβήτηση ότι η επιστήμη μπορεί να απαντήσει σε όλα. Δεν υπάρχει μέθοδος. Έσο τρελός. Δεν υπάρχουν μεγάλες αφηγήσεις που να εξηγούν μόνες τους τον κόσμο. Ο θάνατος του συγγραφέα.


Μοντερνισμός

Υλοποίηση της φιλοσοφίας του Διαφωτισμού.


Διαφωτισμός

Ελεύθερο άτομο. Κράτος. Παύση της θρησκείας. Πίστη στην επιστήμη και τη λογική.


Καρτέσιος

Δυϊσμός πνεύματος-ύλης. Σκέφτομαι άρα υπάρχω. Κάθε θέση μπορεί να υποστηριχθεί με επιχειρήματα. Μόνο η ύπαρξη είναι αδιαμφισβήτητη.


Κιερκεγκαρντ

Αγωνία της ύπαρξης. Άλμα πίστης.


Πλάτων

Ύπαρξη της αλήθειας.


Αριστοτέλης

Λογική ως εργαλείο.


Χάιντεγκερ

Τι είναι το Είναι; Επιστροφή στα βασικά ερωτήματα.


Νίτσε

Φιλοσοφία του παραλόγου. Αμφισβήτηση της θρησκείας και της επιστήμης. Προσπάθησε να κοιτάξει την άβυσσο στα μάτια.


Σεστώφ

Πιστεύω επειδή είναι παράλογο.


Harmonia Philosophica

Ο μόνος τρόπος να σκεφτείς είναι το να μην σκέφτεσαι. Η σιωπή λέει περισσότερα από τον Λόγο.


Σωκράτης

Δεν γνωρίζεις τίποτα. Απλά γνώρισε τον εαυτό σου.


Χριστιανισμός (ως φιλοσοφία)

Πέθανε πριν πεθάνεις, ώστε να μην πεθάνεις.


Αθεϊσμός (ως φιλοσοφία)

Όλα είναι τυχαία. Δεν υπάρχει νόημα στον κόσμο.


Επιστημονισμός

Η πίστη πως η επιστήμη κάποια μέρα θα τα κατανοήσει όλα.


Γκέντελ

Ο φονιάς του επιστημονισμού. Η επιστήμη δεν μπορεί να τα αποδείξει όλα με βάση συγκεκριμένα αξιώματα. Δεν υπάρχει χρόνος.


Χιούμ

Η επαγωγή είναι εργαλείο περιορισμένης ισχύος για την ανακάλυψη της αλήθειας.


Μπέρναρντ Ράσελ

Δεν είναι φιλόσοφος.


Μπέρκλεϊ

Ένα δέντρο δεν κάνει θόρυβο όταν πέφτει σε ένα έρημο δάσος.


Μοντέρνος πολιτισμός (21ος αιώνας)

Θέλω να βγω έξω και να περάσω καλά! Η φιλοσοφία (και ο εαυτός μου) με τρομάζει.


Λεβί Στρως

Το πρωτόγονο δεν είναι λιγότερο προηγμένο από το μοντέρνο.


Παρμενίδης

Όλα είναι Ένα. Ό,τι βλέπουμε είναι μια ψευδαίσθηση.


Ηράκλειτος

Πόλεμος πατήρ πάντων. Αφουγκράσου τον κεραυνό.


Υλισμός

Όλα είναι ύλη. (Μοντέρνα επιστήμη: τι είναι η ύλη;)


Διϋσμός

Ύλη και πνεύμα υπάρχουν ανεξάρτητα στον κόσμο.


Σχετικισμός

Όλα είναι σχετικά. Δεν υπάρχει απόλυτη αλήθεια σε θέματα ηθικής. Επίσης γνωστός και σαν «η αιτία παρακμής του σύγχρονου πολιτισμού».


Ρουσσώ

Πρόσεχε την επιστήμη. Κάνει τον άνθρωπο ανήθικο.


Βιτγκενστάιν

Ο άνθρωπος πρέπει να ξυπνήσει στο θαύμα. Η επιστήμη τείνει να τον βάζει για ύπνο πάλι. Το νόημα του κόσμου βρίσκεται εκτός του. Τα πράγματα για τα οποία δεν μπορούμε να μιλήσουμε είναι τα πιο σημαντικά.


Φαινομενολογία

Προσπάθησε να δεις πέρα από την επιφάνεια των φαινομένων. (Λες και οι άλλες φιλοσοφίες σου λένε να μείνεις στην επιφάνεια)


Κάθε φιλόσοφος

Είχε την άποψη του. Να έχεις τη δικιά σου!

Sunday, December 9, 2018

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Θρησκεία: Ούτε διαίσθηση ούτε λογική σκέψη;


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2018-12-09]: Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν συνδέονται με τη διαίσθηση ή με την ορθολογική σκέψη, σύμφωνα με έρευνα από τα πανεπιστήμια του Coventry και της Οξφόρδης.

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει οι άνθρωποι που κατέχουν ισχυρές θρησκευτικές πεποιθήσεις είναι πιο διαισθητικοί και λιγότερο αναλυτικοί, και όταν σκέφτονται πιο αναλυτικά οι θρησκευτικές πεποιθήσεις τους μειώνονται. Αλλά η νέα έρευνα, από επιστήμονες από το Κέντρο Επιστήμης Συμπεριφοράς του Πανεπιστημίου του Coventry και από νευροεπιστήμονες και φιλοσόφους στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης υποδηλώνει ότι δεν συμβαίνει αυτό, και ότι οι άνθρωποι δεν είναι «γεννημένοι πιστοί».

Η μελέτη δεν διαπίστωσε καμία σχέση μεταξύ διαισθητική/ αναλυτικής σκέψης, ή γνωστική αναστολής (η ικανότητα να καταστέλλουν τις ανεπιθύμητες σκέψεις και πράξεις), και υπερφυσικές πεποιθήσεις. Αντ’ αυτού, οι πανεπιστημιακοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι άλλοι παράγοντες, όπως η ανατροφή και κοινωνικο-πολιτιστικές διεργασίες και συνθήκες, είναι πιο πιθανό να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο στις θρησκευτικές πεποιθήσεις. [1]

Αλλά πού βασίζεται ο πολιτισμός, αν όχι στη διαίσθηση ή και τη λογική σκέψη; Και, σε κάθε περίπτωση, μπορεί να υπάρξει τίποτα εκτός του πλαισίου του πολιτισμού; Είμαστε έλλογα όντα. Ή παράλογα. Δεν έχει τόση σημασία. Είμαστε αυτοί που είμαστε και δημιουργούμε πολιτισμό. Μέρος του οποίου είναι η θρησκεία και θα είναι πάντα. Αντί να προσπαθούμε να απορρίψουμε αυτή την πραγματικότητα, δίνοντας μια (άκυρη) εξήγηση για την ύπαρξή της, θα πρέπει απλά να τη δεχτούμε και να την αγκαλιάσουμε. Ανάλογα με τα αξιώματα που χρησιμοποιεί κανείς ο,τιδήποτε μπορεί να φανεί λάθος ή σωστό. Αλλά ρίξε μια πιο προσεκτική (και πιο ειλικρινή) ματιά. Η θρησκεία προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τα λιγότερα αξιώματα από οποιονδήποτε από εσάς που την κρίνετε. Η θρησκεία προσπαθεί να δεχτεί το σύμπαν όπως είναι. Και αυτό ακριβώς είναι που μισούν μερικοί άνθρωποι. Δεν υπάρχει τίποτα λάθος με τη θρησκεία. Δεν υπάρχει τίποτα λάθος σε εσένα. Είσαι απλώς φοβισμένος. Ξέρω. Αλλά μην ανησυχείς. Ο πατέρας σου είναι εδώ…

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...