Wednesday, July 24, 2013

Consciousness without brain references / Βιβλιογραφία συνείδησης χωρίς εγκέφαλο

Forest Canopy Light Walp TLG

Resources for Near Death Experiences and other non-brain consciousness cases /
Πηγές για Επιθανάτιες Εμπειρίες και άλλες συνειδησιακές εμπειρίες χωρίς εγκέφαλο

1. Lommel paper: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673601071008 (see full text for free at http://profezie3m.altervista.org/archivio/TheLancet_NDE.htm => Mentions Pam case reported by Sabom) (cardiac arrests – καρδιακά επεισόδια)

After the publication of Lommel’s research in The Lancet for NDEs, no other research on NDEs has been published on that journal (dogmatism leads to censorship) - Μετά τη δημοσίευση της έρευνας του Lommel στο The Lancet το 2001, καμία άλλη έρευνα για NDE δεν έχει δημοσιευτεί έκτοτε αν και πολλά πανεπιστήμια συνεχίζουν τις έρευνες (ο δογματισμός οδηγεί στη λογοκρισία) [see here]Why cardiac arrest cases lead to zero brain activity – γιατί τα καρδιακά επεισόδια οδηγούν σε μηδενική δραστηριότητα εγκεφάλου:
  • The data from humans is largely limited to those obtained during defibrillation threshold testing at defibrillator implantation or individual case reports from patients, who were connected to an EEG during their cardiac arrest. Concurrent EEGmonitoring during a cardiac arrest has shown an initial slowing of the EEG waves which then progress to an isoelectric (flat) line within approximately 10–20 s and remain flat during the cardiac arrest until the resumption of cardiac output in patients after early defibrillation [31]. In cases of prolonged cardiac arrest EEG activity may not return for many hours after cardiac output has been returned [http://www.horizonresearch.org/Uploads/resusrv.pdf]
  • In order to safeguard the accepted axioms, odd comments have sometimes also been reported. For instance, in order to justify the occurrence of NDEs, Bardy (2002) questioned whether in cardiac arrest with flat EEG brain electrical activity is really silent; however, it is well known that this is not the case (Parnia and Fenwick, 2002). […]In short, loss of consciousness can occur with preserved EEG activity, while, in the case of a flat EEG, neither cortical activity nor binding can occur; [source] [Near-death experiences between science and prejudice by Enrico Facco and Christian Agrillo (Frontiers in Human Neuroscience)]
  • How do we know that patients who went through cardiac arrest had zero (flat) EEG? Because they have not been resuscitated within 20 sec [source] See also this.
2. Pam case reported by Sabom in in “Sabom MB. Light and death: one doctors fascinating account of near-death experiences. Michigan: Zondervan Publishing House, 1998: 37-52”) (zero EEG – μηδέν εγκεφαλογράφημα) (see also http://www.near-death.com/experiences/evidence01.html and http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=104397005)

3. Jan Kerkhoffs case: In his book Droomulucht in coma (Dream Flight in Coma) (Melick 1994), Jan Kerkhoffs tells us about his conscious experience after neurologists declared him brain dead following complications during brain surgery. Only because his family refused organ donation was he able to write about his experience because, much to everybody's surprise, he regained consciousness after three weeks in a coma. [Consciousness Beyond Life: The Science of the Near-Death Experience by Pim van Lommel] (zero EEG – μηδέν εγκεφαλογράφημα) [source]

4. Dr. Eben Alexander case (brain destroyed by E. Coli verified by CT scans – κατεστραμένος εγκέφαλος από E. Coli)
5. Fred Schoonmaker research: Some near-death experiences have been reported during the absence of brain waves. Eminent cardiologist Fred Schoonmaker announced the results of his 18-year study of 1,400 near-death experiences, including those of about 55 persons whose experiences took place while flat EEG readings were recorded. (Some of this information was received from a personal interview with Fred Schoonmaker, June 1, 1982) (Audette, 1979) [Audette, J. (1979). Denver cardiologist discloses findings after 18 years of near-death research. Anabiosis [East Peoria] 1(1), 1-2] (zero EEG - περιπτώσεις με μηδέν εγκεφαλογράφημα) [1 , 2, 3 + 4 + 5 + 6 (Schoonmaker did not publish his studies even though he reported them to colleagues – O Schoonmaker δεν δημοσίευσε από φόβο μην γελοιοποιηθεί), 7, 8, 9, 10]

6. Science and the Near-Death Experience: How Consciousness Survives Death, Chris Carter

7. Born-blind people seeing in Near Death Experiences! / Τυφλοί εκ γεννετής που βλέπουν όταν έχουν επιθανάτια εμπειρία! http://www.amazon.com/Mindsight-Near-Death-Out-Body-Experiences/dp/0595434975

8. http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/1685311.stm
9. http://iands.org/publications/journal-of-near-death-studies.html
10. https://en.wikipedia.org/wiki/Near-death_experience
11. Near Death studies conferences
12. http://academia.edu/771055/The_Survivalist_Interpretation_of_Recent_Studies_Into_the_Near-Death_Experience
13. http://www.near-death.com/experiences/articles002.html#a02 (not original)
14. http://www.horizonresearch.org/main_nav_pages.php?cat_id=13 (Various publications available online in PDF format)
15. http://www.nourfoundation.com/events/Beyond-the-Mind-Body-Problem/The-Human-Consciousness-Project/the-AWARE-study.html
16. http://www.skeptiko.com/near-death-experience-skeptics-running-out-of-excuses/ (cardiac arrest case – patient revived with defibrillator after 3 attempts)


17. John Lorber cases: People with "virtually no brain" have a normal conscious life! / Άνθρωποι με "σχεδόν καθόλου εγκέφαλο" έχουν μια φυσιολογική συνειδητή ζωή!

Roger Lewin "Is Your Brain Really Necessary?" Science 210 December 1980, page 1232
http://www.rifters.com/real/articles/Science_No-Brain.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Lorber
http://www.sciencemag.org/content/210/4475/1232
http://flatrock.org.nz/topics/science/is_the_brain_really_necessary.htm
http://rense.com/general63/brain.htm
[Cerebral cortex: http://en.wikipedia.org/wiki/Cerebral_cortex]

Additional similar cases/ Άλλες παρόμοιες περιπτώσεις: 1.

18. Other NDEs reported in public media: See here. (people speaking about Heaven) / Άλλες επιθανάτιες εμπειρίες που έχουν αναφερθεί σε μέσα μαζικής ενημέρωσης: Βλ. εδώ. (άνθρωποι που μιλάνε για τον Παράδεισο)

19. The first recording of NDE / Η αρχαιότερη καταγραφή επιθανάτιας εμπειρίας: Βλ. εδώ.

20. Ancient Greek reports an NDE / Αρχαίος Έλληνας αναφέρει επιθανάτια εμπειρία: Source/ Πηγή

21. How we can have consciousness even after minutes of heart failure/ Πως μπορούμε να έχουμε συνείδηση ακόμα και πολλά λεπτά αφού έχει σταματήσει η καρδιά μας: 1, 2, 3, 4 

Studies, university courses on NDE / Πανεπιστημιακές μελέτες για Επιθανάτιες Εμπειρίες
Books on NDE / Βιβλία για επιθανάτιες εμπειρίες


> Βοήθησε στη μετάφραση του βιβλίου Harmonia Philosophica σε 6 νέες γλώσσες και κέρδισε εκπληκτικά δώρα! Υποστήριξε το project στο Indiegogo τώρα!

> Help translate the Harmonia Philosophica book in 6 new languages and get valuable perks in return! Support the Indiegogo project now!


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...