Wednesday, August 15, 2018

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Το σκοτεινό μέλλον του Χριστιανισμού…


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2018-08-15]:

Ο Χριστός το είπε ξεκάθαρα: Ο άρχων αυτού του κόσμου δεν είναι ο Θεός αλλά ο διάβολος.

Κατα Ιωάννην 12,31: "Τώρα κρίνεται ο κόσμος. Τώρα ο άρχων του κόσμου τούτου θα ριφθεί έξω". Κατα Ιωάννην 16,11: "[...] γιατί ο άρχων του κόσμου τούτου έχει ήδη κριθεί". Κατα Ιωάννην 14,30 : (Πριν συλλάβουν τον Ιησού) "Έρχεται ο άρχοντας του κόσμου αυτού και πάνω μου δεν έχει καμία εξουσία." [1]

Και όλοι γνωρίζουμε ποιο ήταν το τρίτο μυστικό της Φατιμά. Στο τέλος ο Χριστιανισμός θα πέσει. Τα πάντα θα γίνουν χειρότερα, πριν βελτιωθούν... Είναι ακριβώς λίγο πριν την αυγή που το σκοτάδι είναι πιο έντονο. Και χρειάζεται πολύ θάρρος να παραδεχτούμε ότι έχει έρθει αυτή η ώρα...

«Είναι η ώρα για κλάματα αλλά και για γέλια, είναι η ώρα για πένθος αλλά και για χορούς» [Εκκλησιαστής 3:4]

[χριστιανισμός, θρησκεία, Χριστός, διάβολος]

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…

Philosophy Wire: The dark future of Christianity…


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2018-08-15]:

Jesus said it clearly: The ruler of this world is not God but the devil.

John 12,31: " Now is the time for judgment on this world; now the prince of this world will be driven out". John 16,11: "[...] because the ruler of this world is judged". John 14,30 : (before Jesus was arrested) "I will no longer talk much with you, for the ruler of this world is coming. He has no claim on me". [1]

And we all know what the third secret of Fatima was all about. At the end Christianity will fall. Everything will be worse before they get any better... It is right before the dawn that the darkness is most intense. And it takes a great deal of courage to admit that this hour has come…

"It is time for weeping but also for laughter, it is time for mourning but also for dances" [Ecclesiastes 3: 4]

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…

Seeing without seeing... / Βλέποντας χωρίς να βλέπεις...


Βλέποντας με υπέρηχους. [1]
Για να δεις δεν χρειάζεσαι μάτια.
Ούτε αυτιά.
Ούτε μύτη.
Μπορείς να δεις μέσα σου.
Και θα δεις τον κόσμο ολόκληρο...


Seeing with ultrahigh frequency sound waves. [1]
You do not need eyes in order to see.
Nor ears.
Nor nose.
You can see inside you.
And you will see the whole world...

[written on 7/2014]

Saturday, August 11, 2018

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Μάθηση. Όντας ευέλικτος. (αλλά όχι πάρα πολύ ...)


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2018-08-11]: Οι ερευνητές έχουν ανακαλύψει σημαντικά στοιχεία που δείχνουν ότι οι εγκέφαλοι που μαθαίνουν καλύτερα έχουν δίκτυα που είναι ευέλικτα, ικανά να ζωντανεύουν τις συνδέσεις των νευρώνων για να επιτρέψουν τη δημιουργία νέας γνώσης. Ορισμένες περιοχές του εγκεφάλου επικοινωνούν πάντα με τους ίδιους νευρώνες, σπάνια μεταβαίνοντας σε άλλους. Ωστόσο άλλες περιοχές του εγκεφάλου εμφανίζουν περισσότερη ευελιξία, συχνά αλλάζοντας τους νευρώνες με τους οποίους μιλάνε. Σε μερικές μελέτες, οι ερευνητές έχουν δει αυτή την ευελιξία σε δράση, βλέποντας τα δίκτυα να επαναπροσδιορίζονται καθώς οι άνθρωποι μαθαίνουν κάτι ενώ βρίσκονται μέσα σε έναν αξονικό τομογράφο. Η ευελιξία του δικτύου των νευρώνων μπορεί να βοηθήσει διάφορους τύπους μάθησης, παρόλο που η υπερβολική ευελιξία μπορεί να συνδεθεί με διαταραχές όπως η σχιζοφρένεια, σύμφωνα με μελέτες. [1] Μην σκέφτεσαι. Και δεν θα μάθεις τίποτα. Ξεκίνα να είσαι ευέλικτος και η άγνοια θα δώσει τη θέση της στη γνώση. Θα νιώσεις καλά για κάποιο χρονικό διάστημα. Θα θέλεις περισσότερα. Αλλά το περισσότερο οδηγεί πάλι στο τίποτα. Η αρχή ήταν το τέλος. Το τέλος είναι το μέρος από όπου ξεκίνησες. Πέτα το μήλο. Ήσουν ήδη χορτάτος.

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…

Philosophy Wire: Learning. Being flexible. (but not too much…)


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2018-08-11]: Researchers have found tantalizing hints that the brains that learn best have networks that are flexible, able to rejigger connections on the fly to allow new knowledge in. Some brain regions always communicate with the same neural partners, rarely switching to others. But other brain regions exhibit more flexibility, quickly swapping who they’re talking with. In a few studies, researchers have witnessed this flexibility in action, watching networks reconfigure as people learn something while inside a brain scanner. Network flexibility may help several types of learning, though too much flexibility may be linked to disorders such as schizophrenia, studies suggest. [1] Don’t move. And you will learn nothing. Start being flexible and ignorance will give its place to knowledge. You will feel good for some time. You will need more. But more leads to nothingness again. The beginning was the end. The end is where you started from. Put down the apple. You were already full.

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...