Wednesday, August 15, 2018

Seeing without seeing... / Βλέποντας χωρίς να βλέπεις...


Βλέποντας με υπέρηχους. [1]
Για να δεις δεν χρειάζεσαι μάτια.
Ούτε αυτιά.
Ούτε μύτη.
Μπορείς να δεις μέσα σου.
Και θα δεις τον κόσμο ολόκληρο...


Seeing with ultrahigh frequency sound waves. [1]
You do not need eyes in order to see.
Nor ears.
Nor nose.
You can see inside you.
And you will see the whole world...

[written on 7/2014]

Saturday, August 11, 2018

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Μάθηση. Όντας ευέλικτος. (αλλά όχι πάρα πολύ ...)


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2018-08-11]: Οι ερευνητές έχουν ανακαλύψει σημαντικά στοιχεία που δείχνουν ότι οι εγκέφαλοι που μαθαίνουν καλύτερα έχουν δίκτυα που είναι ευέλικτα, ικανά να ζωντανεύουν τις συνδέσεις των νευρώνων για να επιτρέψουν τη δημιουργία νέας γνώσης. Ορισμένες περιοχές του εγκεφάλου επικοινωνούν πάντα με τους ίδιους νευρώνες, σπάνια μεταβαίνοντας σε άλλους. Ωστόσο άλλες περιοχές του εγκεφάλου εμφανίζουν περισσότερη ευελιξία, συχνά αλλάζοντας τους νευρώνες με τους οποίους μιλάνε. Σε μερικές μελέτες, οι ερευνητές έχουν δει αυτή την ευελιξία σε δράση, βλέποντας τα δίκτυα να επαναπροσδιορίζονται καθώς οι άνθρωποι μαθαίνουν κάτι ενώ βρίσκονται μέσα σε έναν αξονικό τομογράφο. Η ευελιξία του δικτύου των νευρώνων μπορεί να βοηθήσει διάφορους τύπους μάθησης, παρόλο που η υπερβολική ευελιξία μπορεί να συνδεθεί με διαταραχές όπως η σχιζοφρένεια, σύμφωνα με μελέτες. [1] Μην σκέφτεσαι. Και δεν θα μάθεις τίποτα. Ξεκίνα να είσαι ευέλικτος και η άγνοια θα δώσει τη θέση της στη γνώση. Θα νιώσεις καλά για κάποιο χρονικό διάστημα. Θα θέλεις περισσότερα. Αλλά το περισσότερο οδηγεί πάλι στο τίποτα. Η αρχή ήταν το τέλος. Το τέλος είναι το μέρος από όπου ξεκίνησες. Πέτα το μήλο. Ήσουν ήδη χορτάτος.

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…

Philosophy Wire: Learning. Being flexible. (but not too much…)


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2018-08-11]: Researchers have found tantalizing hints that the brains that learn best have networks that are flexible, able to rejigger connections on the fly to allow new knowledge in. Some brain regions always communicate with the same neural partners, rarely switching to others. But other brain regions exhibit more flexibility, quickly swapping who they’re talking with. In a few studies, researchers have witnessed this flexibility in action, watching networks reconfigure as people learn something while inside a brain scanner. Network flexibility may help several types of learning, though too much flexibility may be linked to disorders such as schizophrenia, studies suggest. [1] Don’t move. And you will learn nothing. Start being flexible and ignorance will give its place to knowledge. You will feel good for some time. You will need more. But more leads to nothingness again. The beginning was the end. The end is where you started from. Put down the apple. You were already full.

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…

Tuesday, August 7, 2018

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Βλέποντας όντας τυφλοί…


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2018-08-07]: Οι επιστήμονες έχουν μελετήσει την έγχρωμη όραση ανιχνεύοντας μεμονωμένα αισθητήρια κύτταρα στο ανθρώπινο μάτι. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι τα κύτταρα φωτοϋποδοχείς του αμφιβληστροειδούς είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στα χρώματα που αντιστοιχούν στις οπτικές τους χρωστικές, ακόμα και όταν διεγείρονται μεμονωμένα. Μια νέα παρατήρηση είναι ότι τα φαινόμενα εγγύτητας διαδραματίζουν βασικό ρόλο: η ευαισθησία ποικίλλει ανάλογα με τις κατηγορίες κυττάρων που βρίσκονται στην άμεση γειτονιά του κάθε κυττάρου. [1] Αναλύουμε την όραση. Σκεφτόμαστε τα χρώματα. Αλλά ο κόσμος δεν ήταν πάντα έτσι. Ο κόσμος ήταν μαύρος. Χωρίς κανένα χρώμα. Δεν υπήρχε μπλε. Δεν υπήρχε κόκκινο. Και μετά ήρθε ο Όμηρος. Και ένας ωκεανός σκοτεινός όπως το κρασί εμφανίστηκε. Και ένας ουρανό φωτεινός όπως ο χαλκός εκδηλώθηκε στην ύπαρξη. Η φωτιά της Τροίας άναψε. Και ξαφνικά, εξαιτίας ενός τυφλού, όλοι αρχίσαμε να βλέπουμε...

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…

Philosophy Wire: Seeing while being blind…


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2018-08-07]: Scientists have studied color vision by probing individual sensory cells in the human eye. The results confirm that the photoreceptor cells of the retina are especially sensitive to colors corresponding to their visual pigments, even when stimulated in isolation. A new observation is that proximity effects play a key role: sensitivity varied depending on which cell classes were located in the immediate neighborhood. [1] We analyze vision. Thinking of colors. But the cosmos was not always like that. The cosmos wass black. Void of any colours. No blue. No red. And then came Homer. And an ocean dark as wine came to be. And a sky bright as bronze manifested into existence. The fire of Troy was lit. And suddenly, due to an old blind man, we all started to see…

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...