Wednesday, May 27, 2015

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Εξηγήσεις… Δεν χρειάζονται!

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2015-05-27]: Οι άνθρωποι ψάχνουν εξηγήσεις. Όμως κάθε εξήγηση βασίζεται σε σκέψεις. Κάθε σκέψη σε αξιώματα. Και τα αξιώματα πουθενά. Μόνο όταν καταλάβεις θα έχεις καταλάβει πως καμμία εξήγηση δεν χρειάζεται.

Κάνε μια βόλτα.
Γράψε στα παγκάκια.
Χαλάρωσε.

Και όπως λέει και ο ποιητής…

"Και η εξήγηση θα έρθει κάποτε. Όταν δεν θα χρειάζεται πια καμία εξήγηση"
Τ. Λειβαδίτης

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Philosophy Wire: Explanations… No need for them!

Philosophy Wire by Spiros Kakos [2015-05-27]: Humans look out for explanations. But every explanation is based on thoughts. Every thought is based on axioms. And axioms are based… nowhere. Only when you understand, will you understand that no explanations are needed.

Or as the poet says…

“And the explanation will someday come. When no explanation will be needed anymore”
T. Leivaditis

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Saturday, May 23, 2015

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Ιδρώτας… Βρωμιά… Ζωή…


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2015-05-23]: Οι άνθρωποι επικοινωνούν θετικά συναισθήματα όπως η χαρά μέσω της μυρωδιάς του ιδρώτα, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Psychological Science της Association for Psychological Science [1]. Έχουμε μάθει πως πρέπει να είμαστε καθαροί (υγεία). Έχουμε μάθει πως δεν πρέπει να επηρεάζουμε ως παρατηρητές το παρατηρούμενο (επιστήμη). Έχουμε μάθει πως δεν πρέπει να επηρεάζουμε το περιβάλλον μας (οικολογία). Έχουμε μάθει πως πρέπει να είμαστε λογικοί και να μην επηρεαζόμαστε από εξωγενείς παράγοντες (ορθολογισμός). Έχουμε μάθει να μην ζούμε. Και όμως το να ζεις σημαίνει να λερώνεσαι. Να επηρεάζεις. Να επηρεάζεσαι. Να είσαι παράλογος. Να ιδρώνεις…

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Philosophy Wire: Sweat… Dirt… Life…


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2015-05-23]: Humans may be able to communicate positive emotions like happiness through the smell of our sweat, according to new research published in Psychological Science, a journal of the Association for Psychological Science [1]. We have learnt that we need to be clean. (health) We have learnt that as observers we must not affect what we observe. (science) We have learnt that we should not affect our environment. (ecology) We have learnt to be rational and not let our thought be affected by external factors. (rationalism) We have learnt not to live. But to live means to get dirty. To affect things. To get affected. To be irrational. To sweat…

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Tuesday, May 19, 2015

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Ζωή. Παντού; Παντού! Άρα πουθενά…


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2015-05-19]: Για πρώτη φορά αστρονόμοι ανακάλυψαν την παρουσία περίπλοκων δομών οργανικών μορίων, τα δομικά συστατικά της ζωής, σε ένα δίσκο γύρω από ένα νεαρό άστρο. Η ανακάλυψη επιβεβαιώνει ότι οι συνθήκες που γέννησαν ζωή στη Γη δεν είναι μοναδικές στο σύμπαν. [1] Τι είναι όμως κάτι που βρίσκεται παντού; Σε τι διαφέρει το παντού από το πουθενά; Μπορεί κάτι να «μην υπάρχει» κάπου αλλά να «υπάρχει» κάπου αλλού; Πως διαχωρίζεται ο κόσμος σε στεγανά; Πως μπορείς να τον δεις σε κομμάτια; Μπορεί ο κόσμος να ζει; Μπορεί να πεθαίνει; Κοίτα καλά τον εαυτό σου. Υπάρχεις. Και μαζί με εσένα τα πάντα. Για πάντα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ποτέ δεν υπήρξε.

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Philosophy Wire: Life. Everywhere? Everywhere! So nowhere…


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2015-05-19]: For the first time, astronomers have detected the presence of complex organic molecules, the building blocks of life, in a protoplanetary disc surrounding a young star. The discovery reaffirms that the conditions that spawned the Earth and Sun are not unique in the Universe. [1] But what is something which exists everywhere? How is it different from something which exists nowhere? Can something “not exist” somewhere and “exist” somewhere else? How can the world be divided into sections independent of each other? How can you see the cosmos in pieces? Can the world live? Can it die? Look closely at yourself. You exist. And along with you everything. For ever. There is no other way. There never was.

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Friday, May 15, 2015

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Το ρίσκο του να παίρνεις θέση! Από τη θρησκεία, στη φιλοσοφία, στην επιστήμη! Μια πορεία προς το… κακό;


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2015-05-15]: Η θρησκεία σε πολλά φαίνεται δογματική επειδή έχει πάρει το ρίσκο να προσπαθεί να δώσει λύσεις σε πρακτικά σημαντικά προβλήματα της ζωής. (αναφέρομαι στα ανθρώπινα προβλήματα, όχι στο αν υπάρχει ή όχι 5η διάσταση…) Αυτό δεν μπορεί να το κάνει μία θεωρητική φιλοσοφία που απλά "αναρωτιέται" ούτε μία ψυχρή επιστήμη που απλά "αναλύει" χωρίς σκοπό και λόγο. Όταν πρέπει να δώσεις συμβουλές σε δικούς σου ανθρώπους, στα παιδιά σου, σε κάποιον που νοιάζεσαι, ναι θα γίνεις "δογματικός" με την έννοια ότι θα πρέπει να πεις ΚΑΤΙ. Όχι "μπορεί το ένα, μπορεί και το άλλο" αλλά κάτι συγκεκριμένο. Πόσο εύκολα θα ήταν όλα αν απλά όλοι σχολιάζαμε… Οι μοντέρνοι άνθρωποι έχουν χάσει τη θέληση τους να ζουν. Παλιά πιστεύαμε στον εαυτό μας. Πιστεύαμε στην ύπαρξη μας. Τώρα απλά… αναρωτιόμαστε. Και υπολογίζουμε αριθμούς στην προσπάθεια μας να αποδείξουμε το σύμπαν κενό συνείδησης. Αν προσπαθήσουμε πολύ, θα τα καταφέρουμε. 1+1 = 2. Και αυτό είναι τρομακτικό…

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Philosophy Wire: The risk of taking sides! From religion, to philosophy, to science! A path to… nothing?


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2015-05-15]: Religion seems dogmatic in many things because it has taken the risk to try to provide solutions to practical important problems of life. (I am referring to the human problems, not to if there is a 5th dimension…) This cannot be done by a theoretical philosophy or by a cold science which just analyzes things without a purpose. When you must give advice to your children, to someone you deeply care about, then yes you will become “dogmatic” in the sence that you must say SOMETHING. One a “maybe that, maybe the other”, but something specific. How easy would everything be if we just commented on things… Modern humans have lost their will to live. Once we used to have faith in ourselves. We used to believe in our existence. Now we are just… wandering. And punching numbers in our attempt to prove the universe void of consciousness. If we try too hard, we will achieve it. 1+1 = 2. And this is scary…

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Monday, May 11, 2015

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Αρετή. Θέμα πράξης. Όχι επιστήμης/ εκπαίδευσης/ τέχνης!


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2015-05-11]: Σύμφωνα με τον Ρουσσώ η επιστήμη σε κάνει λιγότερο ενάρετο. Η μόρφωση γενικότερα κάνει τους ανθρώπους περισσότερο υποκριτές, επιτηδευμένους, στολίζει με λουλούδια τις αλυσίδες που τους κρατούν. Όσο περισσότερο αναλύεις την αρετή τόσο λιγότερο την εξασκείς στην πράξη. ("Λόγος περί επιστημών και τεχνών" [1]) Η Αθήνα έμεινε στην ιστορία ως η πόλη των φιλοσόφων, αλλά η Σπάρτη ως η πόλη της πρακτικής αρετής. Οι άνθρωποι πάντα θέλουν να μιλάνε για την αρετή και την ηθική. Αλλά όχι να τις εξασκούν. Ο Χριστός που τόλμησε να ζήσει με βάση την αρετή, θανατώθηκε από τους μορφωμένους της εποχής Του. Η πιο λαμπρή εποχή της επιστήμης στην αρχαία Ελλάδα λήγει με τη θανάτωση του μεγαλύτερου φιλοσόφου της. Η σύγχρονη εποχή της «επιστημονικής αλήθειας», αμφισβητεί την ίδια την ύπαρξη θεμελίων στην ηθική. Αναζήτα έναν ψαρά. Σταμάτα να τον βλέπεις υποτιμητικά. Κοίτα τον σαν δάσκαλο. Και μάθε.

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...