Wednesday, July 18, 2018

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Η σχιζοφρένεια πεθαίνει. Όπως και κάθε τι άλλο.


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2018-07-18]: Η έννοια της σχιζοφρένειας πεθαίνει. Μια έννοια που δέχτηκε για δεκαετίες επιθέσεις από την ψυχολογία, τώρα φαίνεται να έχει τραυματιστεί θανάσιμα από την ψυχιατρική, το επάγγελμα που κάποτε την υποστήριζε. Και κανείς δεν θα θρηνήσει για το θάνατο αυτό.

Μέρος του προβλήματος αποδεικνύεται ότι είναι η έννοια της ίδιας της σχιζοφρένειας. Επιχειρήματα ότι η σχιζοφρένεια είναι μια ξεχωριστή ασθένεια έχουν «μοιραία υπονομευθεί». Ακριβώς όπως έχουμε τώρα την έννοια της διαταραχής του φάσματος του αυτισμού, η ψύχωση (ως ψύχωση συνήθως χαρακτηρίζονται καταστάσεις που συνοδεύονται από οδυνηρές παραισθήσεις, ψευδαισθήσεις και σύγχυση σκέψεων) πιστεύεται επίσης πως υφίσταται στο πλαίσιο ενός συνεχούς και σε βαθμίδες. Η σχιζοφρένεια είναι το τελικό άκρο ενός φάσματος εμπειριών. [1]

Η σχιζοφρένεια είναι ένα φάσμα, έτσι δεν μπορούμε να την ορίσουμε.  Κατά κάποιο τρόπο, είμαστε όλοι σχιζοφρενικοί σε κάποιο βαθμό.  Εφάρμοσε τον ίδιο τρόπο σκέψης και σε άλλα πράγματα και θα δεις τον κόσμο σου να καταρρέει.

Δεν είσαι ζωντανός.
Είσαι νεκρός.
Σε κάποιο βαθμό...

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…

Philosophy Wire: Schizophrenia is dying. And so is everything else.


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2018-07-18]: The concept of schizophrenia is dying. Harried for decades by psychology, it now appears to have been fatally wounded by psychiatry, the very profession that once sustained it. Its passing will not be mourned.

Part of the problem turns out to be the concept of schizophrenia itself. Arguments that schizophrenia is a distinct disease have been "fatally undermined". Just as we now have the concept of autism spectrum disorder, psychosis (typically characterized by distressing hallucinations, delusions, and confused thoughts) is also argued to exist along a continuum and in degrees. Schizophrenia is the severe end of a spectrum or continuum of experiences. [1]

Schizophrenia is a spectrum, so we cannot define it.
In a way, we are all schizophrenic to some extent.
Apply the same way of thinking to other things and see your world collapse.

You are not alive.
You are dead.
To some extent…

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…

Saturday, July 14, 2018

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Ακούω φωνές. Δίνω προσοχή… [Το αόρατο]


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2018-07-14]: Το να ακούει κανείς φωνές δεν είναι απαραίτητα σημάδι ψύχωσης. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τους συντάκτες μιας πρόσφατης μελέτης που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Brain, οι ενισχυμένες νευρικές οδοί που σχετίζονται με την προσοχή θα μπορούσαν να προκαλούν αυτούς τους ψευδείς ήχους. Οι άνθρωποι τους ακούνε επειδή οι εγκέφαλοί τους μπορεί να είναι ιδιαίτερα προετοιμασμένοι για να εντοπίζουν την ομιλία. "[...] περίπου το 5 έως 15 τοις εκατό του γενικού πληθυσμού θα έχει κάποια εμπειρία ακρόασης ασυνήθιστων φωνών σε κάποιο σημείο της ζωής τους. Νομίζουμε ότι δυνητικά μέχρι το ένα τοις εκατό μπορεί να έχει πολύ συχνές εμπειρίες και απλά δεν λέει κανείς σε κανέναν τίποτα και συνεχίζει με την καθημερινή του ζωή", εξηγεί ένας ερευνητής. [1]

Δώσε προσοχή.
Σκέψου σκληρά.
Και θα ακούσεις και θα δεις πράγματα...

Το να βλέπουμε, το να κάνουμε, το να σκεφτόμαστε πιστεύεται ότι είναι πιο σημαντικό από το να μη βλέπουμε, να μην κάνουμε, να μην σκεφτόμαστε. Και όμως βλέπουμε, κάνουμε και σκεφτόμαστε πράγματα που δεν υπάρχουν καν. Είναι το αόρατο που καθοδηγεί τις ψυχές μας. Είναι το ανείπωτο που μιλάει στην ύπαρξή μας. Είναι το ανύπαρκτο που διαμορφώνει το Είναι μας.

Κλείσε τα μάτια σου και άκουσε το ποτάμι.
Ο ποταμός δεν είναι εκεί.
Και όμως, είναι εκεί…

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…

Philosophy Wire: Hearing voices. Paying attention… [The invisible]


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2018-07-14]: Hearing voices isn’t necessarily a sign of psychosis. In fact, according to the authors of a recent study published in the journal Brain, enhanced attention-related neural pathways might cause these illusory sounds. People hear them because their brains may be especially primed to pick up speech. “[…] roughly 5 to 15 percent of the general population will have some experience of hearing unusual voices at some point in their lives. We think potentially up to one percent might have pretty frequent experiences and just don’t really tell anyone and get on with their everyday lives” explains a researcher. [1]

Pay attention.
Think hard.
And you will “hear” and “see” things…

Seeing, doing, thinking is thought to be more important than non-seeing, non-doing, non-thinking. And yet we see, do and think of things which do not even exist. It is the invisible which guides our souls. It is the unspeakable which speaks into our existence. It is the non-existent which shapes our being.

Close your eyes and listen to the river.
The river is not there.
And yet, there it is…

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…

Tuesday, July 10, 2018

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Επικοινωνία σε ξένη γλώσσα. Συναισθημα. Λήψη αποφάσης. Μισώντας… εσένα.


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2018-07-10]: Η επικοινωνία σε μια ξένη γλώσσα αφαιρεί το συναίσθημα από τη λήψη αποφάσεων. [1] Μιλώντας σε μια γλώσσα με την οποία δεν είσαι εξοικειωμένος, σε κάνει να σκέφτεσαι περισσότερο πώς να διατυπώσεις τις προτάσεις που θέλεις να πείς. Και αυτή η επιπλέον σκέψη φαίνεται να απομακρύνει το πραγματικά ανθρώπινο στοιχείο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων: το συναίσθημα. Όσο περισσότερο σκεφτόμαστε, τόσο περισσότερο γινόμαστε μηχανές. Είναι κάτι που είναι προφανές ακόμα και σε ένα παιδί. Δεν χρειάζεται πάρα πολλή σκέψη για να αγαπήσεις ή να μισήσεις. Και όμως, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι η περισσότερη σκέψη είναι η λύση σε όλα. Μισούμε τον εαυτό μας. Και δεν έχουμε κάτσει καθόλου να σκεφτούμε γιατί...

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...