Friday, August 1, 2014

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Γραπτές οδηγίες. Προφορική εξαπάτηση. Το καλό παράδειγμα.


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2014-08-01]: Οι άνθρωποι τείνουν να πιστεύουν περισσότερο το γραπτό λόγο από τις προφορικές οδηγίες. [1] Όμως η αλήθεια μόνο βιώνεται. Και περνάει από άτομο σε άτομο μέσω του παραδείγματος. Πως μπορείς να γράψεις στο χαρτί ή να εξηγήσεις προφορικά οδηγίες για το πως να ζεις; Ο μεγαλύτερος δάσκαλος δεν έγραψε ποτέ τίποτα...

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Philosophy Wire: Written instructions. Oral deceptions. The good example.


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2014-08-01]: People tend to believe written logos more than oral instructions. [1] But the truth is only experienced. And passed over from a person to another through example. How can you write down or convey through speech instructions for living good? The greatest master did not write down a single word...

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Thursday, July 31, 2014

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Όσφρηση...


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2014-07-31]: Το μήνυμα μύριζε «σαμπάνια και γλυκά μακαρόν». Ήταν το πρώτο οσφρητικό μήνυμα που διέσχισε τον Ατλαντικό μέσω Διαδικτύου, υποστηρίζουν οι δημιουργοί του «οσφρητικού τηλεφώνου» οPhone. Τα οσφρητικά μηνύματα, γνωστά ως oNotes, συντάσσονται στο iPhone μέσω της εφαρμογής oSnap, διαθέσιμη για κατέβασμα στο App Store. Ο χρήστης δημιουργεί συνδυασμούς από 32 βασικά αρώματα που δίνουν περισσότερες από 300.000 διαφορετικές οσμές. [1] Η όσφρηση είναι η μόνη αίσθηση που μπορεί να σου φέρει έντονα κάποιες παλιές ξεχασμένες αναμνήσεις. Η αίσθηση που χρησιμοποιούμε λιγότερο, η πιο παραμελημένη από όλες, είναι και η πιο μυστηριωδώς ισχυρή. Πως μυρίζει ο κόσμος; Πως μύριζε το πρώτο σου σάντουτς στο σχολείο; Πως μυρίζει η γιαγιά; Πως μυρίζει το πρώτο σου αυτοκίνητο; Με κλειστά μάτια συνήθως βλέπεις περισσότερα...

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Philosophy Wire: Smelling...


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2014-07-31]: The first transatlantic "scent messages" were exchanged today (June 17) between New York City and Paris, and they smelled like champagne and macaroons. The scent messages, called oNotes, are composed in an iPhone app called oSnap, which also launched today. Using oSnap, users can mix and match from 32 primitive aromas to produce more than 300,000 unique scents, Edwards said. [1] Smelling is the only sense which can bring back to you old lost memories. The sense we use less, the most uncared for, is  also the most mysteriously powerful. How does the world smell? How does your first school sandwich smell? How does grandma smell? How does your first car smell? With closed eyes you usually see more...

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Wednesday, July 30, 2014

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Ηλεκτρικά αυτοκίνητα που μολύνουν. Προφανές;


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2014-07-30]: Είναι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πιο επιβλαβή για το περιβάλλον από τα συμβατικά; Θα μπορούσαν.  [1] Διάβασε προσεκτικά και πέρα από αυτό που βλέπεις γραμμένο. Ξύπνα! Αμφισβήτησε το αναμφισβήτητο! Δες μαύρο εκεί που όλοι βλέπουν άσπρο! Δες μόλυνση εκεί που όλοι βλέπουν καθαρούς ουρανούς!  Ό,τι προωθείται ως προφανές, τις περισσότερες φορές δεν είναι...

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Philosophy Wire: Electric cars which pollute. Obvious?


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2014-07-30]: Electric cars more polluting than conventional ones? Could be. [1] Read carefully and between the lines. Wake up! Question the unquestionable! See black where everyone sees white! See pollution where everyone sees clean skies! What is promoted as obvious, most of the times it is not...

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Tuesday, July 29, 2014

Philosophy Wire: Violence, society, trials...


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2014-07-29]: The digitized archives of Old Baley, the central Criminal Court of England and Whales which cover 200.000 trials and have a total length of 137 million words, are a treasure to the archaeologists and sociologists, if only they could analyze the vast volume of data. The analysis showed that until the end of 18th century, the language used in the court was unequivocally violent no matter what the nature of the crime was - for example the references to knifes and blood were equally frequent both in trials for murders as well as trials for stolen watches or handkerchiefs. The great change came at the decade of 1800, when the language of of the trials' transcripts started to discriminate more the crimes of violence. As the researchers claim in their PNAS paper, the results show a decrease in the tolerance against violence in society [1] Can we really say that we are less violent today? Or are we just more hypocrites? Is a change in language enough to cover a steadily miserable reality? From the wars of the past, to the drone kills or the famine deaths of the present. Look carefully. The truth is not into what is written. The truth is not into what is told. But in the silence... Stop talking. Stop writing. And you will see the world as it really is.

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Βία, κοινωνία, δίκες...


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2014-07-29]: Τα ψηφιοποιημένα πρακτικά του «Ολντ Μπέιλι», όπως είναι γνωστό το Κεντρικό Ποινικό Δικαστήριο Αγγλίας και Ουαλίας τα οποία καλύπτουν 200.000 δίκες και καταλαμβάνουν έκταση 137 εκατομμυρίων λέξεων -είναι ένας θησαυρός για τους αρχαιολόγους και τους κοινωνιολόγους, αν κανείς μπορούσε να αναλύσει αυτόν τον όγκο δεδομένων. Η ανάλυση τους έδειξε ότι μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα, η γλώσσα του δικαστηρίου ήταν σχεδόν ίδια στα βίαια και τα μη βίαια παραπτώματα -για παράδειγμα, οι αναφορές σε μαχαίρια ή στο αίμα ήταν εξίσου συχνές σε δίκες για φόνους όσο και σε δίκες για κλεμμένα μαντίλια ή ρολόγια. Η μεγάλη μεταβολή ήρθε τη δεκαετία του 1800, όταν η γλώσσα των πρακτικών άρχισε να διαχωρίζει πιο σαφώς τα εγλήματα βίας. Όπως αναφέρουν οι ερευνητές στην επιθεώρηση PNAS, τα αποτελέσματα δείχνουν μια μείωση της ανοχής που δείχνει η κοινωνία στη βία. [1] Μπορούμε να πούμε ότι πράγματι σήμερα είμαστε λιγότερο βίαιοι; Ή μήπως απλά είμαστε περισσότερο υποκριτές; Αρκεί η αλλαγή της γλώσσας για να καλύψει κανείς μία σταθερά άθλια πραγματικότητα; Από τους πολέμους του παρελθόντος, στς χτυπήματα των drones και τους θανάτους από πείνα του παρόντος. Κοίτα προσεκτικά. Η αλήθεια δεν βρίσκεται στα όσα έχουν γραφτεί. Δεν βρίσκεται ούτε στα όσα έχουν ειπωθεί. Η αλήθεια βρίσκεται στη σιωπή... Πάψε να μιλάς. Πάψε να γράφεις. Και θα δεις τον κόσμο όπως πραγματικά είναι.

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Monday, July 28, 2014

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Νέα. Ανούσια νέα...


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2014-07-28]: Κάθε σελίδα με ειδήσεις καθοδηγεί τον αναγνώστη στα "σημαντικά" νέα. [1] Νέα υπό καθοδήγηση. Τα μόνα νέα. Αναζήτησε το ανούσιο για να βρεις αυτό που έχει σημασία.

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...