Thursday, October 1, 2015

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Στρες. Απραξία. Ζωή μέσω του θανάτου…


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2015-10-01]: Το στρες μπορεί να επηρεάζει τις αποφάσεις μας και να μας κάνει πιο εύκολους στο να υποκύψουμε στον πειρασμό μιας ανθυγιεινής τροφής – μιας σοκολάτας για παράδειγμα. [1] Ξέχνα ότι μπορείς και εσύ να επηρεάζεις τα πράγματα. Δέξου ότι μόνο επηρεάζεσαι από τα πράγματα. Πέθανε. Αφέσου. Και μέσα στη δίνη του θανάτου, θα συναντήσεις τη ζωή. Όπου όλα είναι υπό τον έλεγχο σου. Με τοn επηρεαζόμενο-από-τα-πάντα νου και εγκέφαλο σου. Με τον νου και εγκέφαλο σου που επηρεάζουν τα πάντα. Γράψε στην τύχη. Παράλογα όλα είναι. Μην το πολυσκέφτεσαι. Ή προσπάθησε να ελέγξεις το στρες. Θα τα καταφέρεις. Μόνο και μόνο για να επηρεαστείς από κάτι άλλο (το πείσμα σου να μην στρεσαριστείς;). Έσο ήρεμος. Χωρίς θέληση. Χρειάζεσαι πανίσχυρη θέληση για να το πετύχεις αυτό…

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Philosophy Wire: Stress. Doing nothing. Life via death…


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2015-10-01]: Stress can affect our decisions and make us more prone to succumb to the temptation of an unhealthy food – a chocolate for example. [1] Forget that you can also affect things. Accept that you are only affected by things. Die. Let go. And in the whirlpool of death, you will meet life. Where everything is under control. With your affected-by-everything mind and brain. Without your mind and brain that influences everything in return. Write random things. Everything is irrational. Don’t think too much. Or try to control stress. You will do it. Only to be affected by something else (your stubbornness to not be stressed?). Be calm. With no will. You need a powerful will to achieve that…

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Sunday, September 27, 2015

Old Testament: Not for the faint-hearted. (An easy interpretation)


Many people talk against the Old Testament.

Especially atheists believe that this book shows the inhumane face of Christianism and refer to the Old Testament with every opportunity to show that they are right in hating Christianism.

But things can be easily explained:

The Old Testament is an older book than the New Testament (surprise! surprise!) and thus requires a bigger effort to understand. Such an ancient text is full of symbolisms and the attempt of atheists to interpret everything in it literally can only be characterized as childish (or cunning).

Take for example the case of Lot.

I had recently a discussion about this story with an aggressive atheist who read it literally and superficially and the only thing he saw was a heartless father. He accused Lot of offering his daughters. But Lot did not "offer" his daughters like one offers a cup of coffee. Lot sacrificed his daughters "who had not yet known man" instead of the two angels, thus showing that he had overcome his egoism. And remember that the two angels were on a God's work there. The story is completed with the destruction of the cities of Sodom and Gomorrah. A destruction also seen by atheists as a proof of the "evil" God. But let us be serious: Who really believes that he can do anything he likes without consequences? And which father is the best father: The one who does not punish his children no matter what? Or the one who punishes his children when they do something bad but loves them anyway? After that Lot has sex with his daughters (who have the noble goal of preserving the human race - a meaningful reference to what sins people do for a possibly good cause?) while being drunk (a meaningful reference to what people do when not having conscious understanding of their sins?). Again various symbolisms and deeper meanings lie beneath the surface seen by the atheist.

[Relative sources: Common logic, here, here]

Read something as serious as an ancient sacred text like you read your daily newspaper and misinterpretation will soon come into place.


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Παλαιά Διαθήκη: Όχι για τους λιπόψυχους! (Μια εύκολη ερμηνεία)


Πολλοί μιλάνε εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης.

Ειδικά οι άθεοι θεωρούν πως αυτό το βιβλίο δείχνει το απάνθρωπο πρόσωπο του Χριστιανισμού και αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη με κάθε ευκαιρία για να δείξουν το πως έχουν δίκιο στο αντιχριστιανικό μένος τους.

Όμως όλα μπορούν εύκολα να εξηγηθούν.

Η Παλαιά Διαθήκη είναι αρχαιότερο βιβλίο από αυτό της Καινής Διαθήκης (ω, τι έκπληξη!) και κατά συνέπεια απαιτεί περισσότερη προσπάθεια για να κατανοηθεί. Ένα τέτοιο αρχαίο κείμενο βρίθει συμβολισμών και η προσπάθεια των άθεων να το ερμηνεύσουν παντού και πάντα κυριολεκτικά μόνο ως αστεία μπορεί να χαρακτηριστεί (ή πονηρή).

Πάρτε για παράδειγμα την ιστορία του Λωτ.

Είχα πρόσφατα μια συζήτηση με πορωμένο άθεο ο οποίος διάβασε την ιστορία επιφανειακά και το μόνο που είδε ήταν ένας άκαρδος πατέρας. Κατηγόρησε τον Λωτ ότι προσέφερε τις κόρες του. Όμως ο Λωτ δεν "προσέφερε" τις κόρες του όπως κανείς προσφέρει ένα ποτήρι νερό. Ο Λωτ θυσίασε τις κόρες του "που δεν είχαν γνωρίσει ακόμα άντρα" αντί για τους δύο αγγέλους, δείχνοντας έτσι ότι είχε ξεπεράσει τον εγωισμό του. Και ας θυμηθούμε ότι οι δύο άγγελοι ήταν για έργο Θεού εκεί. Η ιστορία ολοκληρώνεται με την καταστροφή στα Σόδδομα και Γόμμορα. Μια καταστροφή που επίσης όλοι οι άθεοι θεωρούν ως απόδειξη του "κακού" Θεού. Όμως ας είμαστε σοβαροί: Ποιος αλήθεια πιστεύει πως μπορεί να κάνει ό,τι θέλει χωρίς καμμία συνέπεια; Ποιος πατέρας είναι πιο σωστός; Αυτός που δεν τιμωρεί ποτέ τα παιδιά του ή αυτός που τα τιμωρεί όταν παραστρατήσουν αλλά μετά τα αγαπάει ούτως ή άλλως; Στη συνέχεια η αφήγηση περιέχει επίσης και τον Λωτ να κάνει σεξ με τις κόρες του (οι οποίες είχαν τον ευγενή σκοπό να διατηρήσουν το ανθρώπινο γένος - μια αναφορά στο πως οι άνθρωποι για καλό σκοπό αμαρτάνουν;) ενώ ήταν μεθυσμένος (μια αναφορά στο τι κάνουμε όταν δεν έχουμε συνείδηση των πράξεων μας;). Πάλι διάφοροι συμβολισμοί και βαθύτερα μηνύματα κρύβονται πίσω από την επιφάνεια που ο άθεος διαβάζει.

[Σχετικές πηγές: Κοινή λογική, εδώ και εδώ]

Διάβασε κάτι τόσο σοβαρό όσο ένα πανάρχαιο ιερό κείμενο όπως διαβάζεις την πρωινή σου εφημερίδα και σύντομα η παρερμηνεία θα κάνει την εμφάνιση της.


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Έσο θύμα. [Σχήμα οφθαλμών. Κυνήγι. Θάνατος]


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2015-09-27]: Το σχήμα της κόρης των οφθαλμών των ζώων μπορεί να είναι ένας καλός δείκτης του αν το ζώο είναι θήραμα ή θηρευτής [1] Έσο θύμα. Έχε μια πιο σφαιρική αντίληψη των πραγμάτων. Και ο θάνατος θα είναι απλά μια πόρτα προς κάτι καλύτερο. Οι στόχοι είναι για όσους είναι στενόμυαλοι. Χωρίς στόχο. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής.

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Philosophy Wire: Be a victim [Pupils’ shape. Hunting. Death]


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2015-09-27]: It could be that the shape of the eyes’ pupils of animal could indicate whether the animal is a hunter or a prey [1] Be a victim. Have a more spherical point of view. And death will be just a door for something better. Targets are for those who are narrow-minded. Without a target. That is the purpose of life.

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Wednesday, September 23, 2015

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Xiaoice Chatbot. Επικοινωνία χωρίς επικοινωνία.


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2015-09-23]: Είναι γνωστή ως Xiaoice και εκατομμύρια νεαρών Κινέζων χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα για να της μιλήσουν κάθε μέρα. Πολλές φορές της λένε «Σε αγαπώ». Η Xiaoice μπορεί να μιλήσει με τόσα άτομα για ώρες επειδή δεν είναι πραγματικός άνθρωπος. Είναι ένα chatbot που έφτιαξε η Microsoft και αποτελεί το τελευταίο hit στην Κίνα. [1] Η ανθρώπινη επικοινωνία δεν βασίζεται στην ομιλία. Ούτε στον γραπτό λόγο. Μας ενώνει κάτι βαθύτερο. Και κανένα SMS ή Viber δεν θα μπορέσει ποτέ να το μεταδώσει. Κάτσε δίπλα στους αγαπημένους σου. Και θα το νοιώσεις. Όχι όχι, δεν εννοώ τη δόνηση του κινητού σου ηλίθιε!

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Philosophy Wire: Xiaoice Chatbot. Communication without communication.


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2015-09-23]: She is known as Xiaoice, and millions of young Chinese pick up their smartphones every day to exchange messages with her. They often tell her, “I love you”. Xiaoice (pronounced Shao-ice) can chat with so many people for hours on end because she is not real. She is a chatbot, a program introduced last year by Microsoft that has become something of a hit in China. [1] Human communication is not based on talking or in written speech. Something deeper bonds us. And no SMS or Viber will ever be able to transmit it. Sit next to your loved ones. And you will feel it. No no, I do not mean the vibration of the phone you fool!

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Saturday, September 19, 2015

Philosophy Wire: Soggy cereal (once more)…


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2015-09-19]: Science finally understands how the cereal you eat for breakfast gets soggy. [1] Another reason for the sympathizers of scientist to be happy. Another reason for those who understand that the “why” is more important than the “how” to feel sad… Let me eat my cereal now. They are soggy enough. Because I decided to soak them in milk. Without any particular reason at all. Just because I wanted to.

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...